Font Size

Profile

Cpanel

Kursy i szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmuCel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane). 

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
- omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
- obowiązki Instytucji Obowiązanej,
- szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
- rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
- analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
- środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
- sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
- najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.
2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej - rozszerzonej o - wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa  finansowego, analizowanie transakcji - wymóg dokumentowania tego faktu.
 
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).
ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 4 godziny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. trwa nabór  
 
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 9


Miejsce- Jelenia Góra

Kurs kasjer złotowo - walutowy

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:       

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.
 
 

Wymagania stawiane uczestnikom:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W  trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych.


Podstawowe umiejętności absolwenta to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna - sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich i  zagranicznych znaków pieniężnych.             

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 30 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 500,00 zł/os. dla klientów indywidualnych 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 5


Kurs stylizacji paznokci metodą żelową

 

Cel kursu:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegów związanych ze stylizacją paznokci metoda żelową.

Wymagania stawiane uczestnikom:

Charakter pracy stylistki paznokci wymaga od uczestników szkolenia takich cech jak: 
· dobry wzrok (może być skorygowany okularami), prawidłowe widzenie barw
· dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
· predyspozycje psychologiczne: systematyczność, spostrzegawczość, cierpliwość, poczucie estetyki
 
Po opanowaniu treści materiału nauczania słuchacze będą:
-  znać:
· budowę paznokci
· choroby paznokci
· zasady higieny w gabinecie stylizacji paznokci
· podstawowe narzędzia i środki wykorzystywane do stylizacji paznokci metodą żelową
- potrafić
· prawidłowo przygotować paznokcie do wykonania zabiegu
· stylizować paznokcie metodą żelową
· naprawiać uszkodzone paznokcie

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania:
12 godzin (weekendowo)
Terminy:
trwa nabór
Cena:
480,00 zł/os.
Inne: 
materiały szkoleniowe
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt

 

Liczba wolnych miejsc: 10


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduCel kursu:
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Wymagania stawiane uczestnikom:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:
 

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

1. Podstawy psychologii
2. Podstawy pedagogiki
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
4. Praktyka metodyczna

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przeprowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 80 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 700,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt

 
Liczba wolnych miejsc: 9

Kurs kadry i płaceCel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak umiejętnie stosować przepisy prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie znał:
- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia,
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencji danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy,
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczaniem płac,
- pojęcie -  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,            
- zasady  rozliczania umów o pracę  – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
a także będzie wiedział:
- jak wypełniać druki –  dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzać miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
- jak obsługiwać programy komputerowe: Gratyfikant, Płatnik,
- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 70 do 120 godzin /po uzgodnieniu z kandydatami na kurs/
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: od 900,00zł do 1.500,00 zł/os. w zależności od liczby uczestników kursu - dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 5