Font Size

Profile

Cpanel

Dlaczego odrzucają moje CV?

Najczęściej popełniane błędy w redagowaniu CV i dokumentów aplikacyjnych

Tysiące  dokumentów i e- maili wysłanych a telefon nadal milczy? Być może popełniasz jakiś błąd.
Jaki?
W tym artykule znajdziesz 5 najczęściej popełnianych potknięć w redagowaniu dokumentów dla potencjalnych Pracodawców.


1. Sporządzenie jednakowego  CV dla wszystkich Pracodawców

Tak samo jak różne są oczekiwania Pracodawców , tak i nasze podejście do nich powinno być indywidualne. CV ma odpowiadać oczekiwaniom konkretnego Pracodawcy i nie może być powielane „automatycznie”. Takim podejściem odejmujemy sobie szansę na wymarzone stanowisko pracy i utrwalamy w sobie postawę konformistyczną.

2. Zdjęcie z wakacji…

Niby banał, niby oczywiste, ale… statystyki pokazują , że ponad 20 procent dokumentów aplikacyjnych jest odrzucanych ze względu na umieszczone w nich zdjęcia.  Jak mów stare porzekadło- „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”, a ponieważ „widzą ” Nas po raz pierwszy, właśnie na dokumencie Curriculum Vitae, postarajmy się by nasz wizerunek był tam po prostu … iście profesjonalny.

3. Błędy (!)

Czy to ortograficzne, czy stylistyczne, czy gramatyczne… Błędy zawsze stanowią kiepską wizytówkę naszej osoby. Błędem jest również myślenie, że stosując je w dokumentach aplikacyjnych zwracamy na siebie uwagę. Owszem, ale w negatywnym odczuciu.

 

4. Brak zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych

Bez takiej zgody (którą aplikant winien umieścić w stopce swojego CV) potencjalny Pracodawca, nie może zrobić nic. Kompletnie nic… prócz wyrzucenia o kosza. Pamiętajmy również o wklejaniu tekstu zaktualizowanego i pobranego ze sprawdzonych źródeł.

5. Co wytłuścić , co powiększyć?

Otóż na pewno NIE napis CURRICULUM VITAE. Na dobrą sprawę, możemy pominąć pisanie tegoż tytułu, bowiem Pracodawca trzymając dokumenty aplikacyjne, wie co akurat czyta. Znacznie bardziej istotne jest pogrubienie czcionki, którą piszemy swoje dane osobowe , zwłaszcza imię i nazwisko oraz nr kontaktowy. W gąszczu spływających ofert kandydatów, zabieg taki sprawi że pracodawca z łatwością dostrzeże właśnie nasze CV i zaprosi właśnie Nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Pamiętajmy jednak, że ten pierwszy i jeden z najważniejszych etapów poszukiwania Pracy to nie wszystko. Czynników mających wpływ na odebranie naszej kandydatury jakiej tej najbardziej pożądanej, jest naprawdę wiele. Postawa, ubiór, mowa ciała. O tym przeczytacie już wkrótce!

Staże

W związku z zakończeniem projektu pn." Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze" w zakładce tej znajdą Państwo informacje o stażach i praktykach - Pracodawcach oferujących praktyki płatne lub bezpłatne,  na terenie woj. dolnośląskiego oraz ogólnopolskie dotyczące pogłębiania kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju personalnego.

Już wkrótce zapraszamy!

Kursy i szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmuCel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane). 

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
- omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
- obowiązki Instytucji Obowiązanej,
- szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
- rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
- analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
- środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
- sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
- najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.
2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej - rozszerzonej o - wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa  finansowego, analizowanie transakcji - wymóg dokumentowania tego faktu.
 
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).
ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 4 godziny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. trwa nabór  
 
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 9


Miejsce- Jelenia Góra

Kurs kasjer złotowo - walutowy

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:       

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.
 
 

Wymagania stawiane uczestnikom:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W  trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych.


Podstawowe umiejętności absolwenta to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna - sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich i  zagranicznych znaków pieniężnych.             

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 30 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 500,00 zł/os. dla klientów indywidualnych 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 5


Kurs stylizacji paznokci metodą żelową

 

Cel kursu:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegów związanych ze stylizacją paznokci metoda żelową.

Wymagania stawiane uczestnikom:

Charakter pracy stylistki paznokci wymaga od uczestników szkolenia takich cech jak: 
· dobry wzrok (może być skorygowany okularami), prawidłowe widzenie barw
· dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
· predyspozycje psychologiczne: systematyczność, spostrzegawczość, cierpliwość, poczucie estetyki
 
Po opanowaniu treści materiału nauczania słuchacze będą:
-  znać:
· budowę paznokci
· choroby paznokci
· zasady higieny w gabinecie stylizacji paznokci
· podstawowe narzędzia i środki wykorzystywane do stylizacji paznokci metodą żelową
- potrafić
· prawidłowo przygotować paznokcie do wykonania zabiegu
· stylizować paznokcie metodą żelową
· naprawiać uszkodzone paznokcie

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania:
12 godzin (weekendowo)
Terminy:
trwa nabór
Cena:
480,00 zł/os.
Inne: 
materiały szkoleniowe
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt

 

Liczba wolnych miejsc: 10


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduCel kursu:
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Wymagania stawiane uczestnikom:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:
 

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

1. Podstawy psychologii
2. Podstawy pedagogiki
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
4. Praktyka metodyczna

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przeprowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 80 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 700,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt

 
Liczba wolnych miejsc: 9

Kurs kadry i płaceCel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak umiejętnie stosować przepisy prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie znał:
- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia,
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencji danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy,
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczaniem płac,
- pojęcie -  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,            
- zasady  rozliczania umów o pracę  – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
a także będzie wiedział:
- jak wypełniać druki –  dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzać miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
- jak obsługiwać programy komputerowe: Gratyfikant, Płatnik,
- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 70 do 120 godzin /po uzgodnieniu z kandydatami na kurs/
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: od 900,00zł do 1.500,00 zł/os. w zależności od liczby uczestników kursu - dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 5


 


BIURO KARIER
to jednostka wewnętrzna Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,  która zajmuje się monitorowaniem karier zawodowych absolwentów KPSW.

Ponadto do zadań Biura Karier należy w szczególności:

 • gromadzenie informacji o firmach działających w regionie/kraju;
 • gromadzenie ofert pracy;
 • pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych (typu CV, list motywacyjny);
 • zapoznanie z problematyką rekrutacji i metodami poszukiwania pracy;
 • informowanie o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (staże, szkolenia, stypendia, praktyki);
 • organizowanie prezentacji firm na uczelni;
 • organizowanie targów pracy;
 • pomoc w organizacji stażu lub wyjazdu do pracy za granicę.

Przydatne informacje:

 • Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy 
 • Magazyn KARIERA  

Portale oferujące pracę:

 • www.ogloszenia-praca.info
 • www.ogloszenia.ngo.pl 
 • www.praca.onet.pl
 • www.gratka.pl 
 • www.hrk.pl 
 • www.jobaid.pl
 • www.jobpilot.pl
 • www.jobs.pl 
 • www.jobuniverse.pl 
 • www.karieranet.pl 
 • www.mojestypendium.pl
 • www.praca.pl 
 • www.wakaty.com.pl
 • www.jobrapido.pl 
 • www.pl.indeed.com 
 • www.targi.pracuj.pl
 • www.careerjet.pl
 • www.praca.jobkralle.pl
 • www.pl.jobbaloon.com

Wakacyjna praca za granicą:

 • www.almatur.pl 
 • www.jdj.com.pl 
 • www.ciee.org
 • www.aupair.com.pl 
 • www.campamerica.pl 
 • www.internshipprograms.com
 • www.eures.praca.gov.pl

Praktyki i staże:

 • Feender.com ( https://pl.feender.com/ ) jest portalem praktyk i staży dla studentów, na którym mogą oni znaleźć staż zagraniczny. Oprócz ofert w ramach serwisu istnieje także blog, na którym autorzy serwisu opisują tematy związane z karierą zawodową młodych ludzi.

DLA ABSOLWENTÓW

DLA PRACODAWCÓW

Biuro Karier KPSW w Jeleniej Górze zaprasza do nawiązania współpracy. Dokładamy wszelkich starań, aby kształcić wykwalifikowane kadry, dbamy o studentów i absolwentów tak, aby poszerzali swoją wiedzę o umiejętności, które znajdą praktyczne zastosowanie w podejmowanej przez nich pracy.

 

KONTAKT :

075 645 33 78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bud. 12, pokój 4

 

Kursy i szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmuCel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane). 

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
- omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
- obowiązki Instytucji Obowiązanej,
- szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
- rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
- analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
- środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
- sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
- najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.
2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej - rozszerzonej o - wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa  finansowego, analizowanie transakcji - wymóg dokumentowania tego faktu.
 
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).
ZAPRASZAMY !!!

 
Czas trwania: 4 godziny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. trwa nabór  
 
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
 
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 9


Miejsce- Jelenia Góra

Kurs kasjer złotowo - walutowy

Kurs kasjer złotowo-walutowy. Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:       

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.
 
 

Wymagania stawiane uczestnikom:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W  trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa dewizowego i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w znakach pieniężnych.


Podstawowe umiejętności absolwenta to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji kupna - sprzedaży wartości dewizowych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie walut zagranicznych znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich i  zagranicznych znaków pieniężnych.             

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).
 
ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 30 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 500,00 zł/os. dla klientów indywidualnych 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 5


Kurs stylizacji paznokci metodą żelową

 

Cel kursu:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegów związanych ze stylizacją paznokci metoda żelową.

Wymagania stawiane uczestnikom:

Charakter pracy stylistki paznokci wymaga od uczestników szkolenia takich cech jak: 
· dobry wzrok (może być skorygowany okularami), prawidłowe widzenie barw
· dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
· predyspozycje psychologiczne: systematyczność, spostrzegawczość, cierpliwość, poczucie estetyki
 
Po opanowaniu treści materiału nauczania słuchacze będą:
-  znać:
· budowę paznokci
· choroby paznokci
· zasady higieny w gabinecie stylizacji paznokci
· podstawowe narzędzia i środki wykorzystywane do stylizacji paznokci metodą żelową
- potrafić
· prawidłowo przygotować paznokcie do wykonania zabiegu
· stylizować paznokcie metodą żelową
· naprawiać uszkodzone paznokcie

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania:
12 godzin (weekendowo)
Terminy:
trwa nabór
Cena:
480,00 zł/os.
Inne: 
materiały szkoleniowe
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt

 

Liczba wolnych miejsc: 10


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduCel kursu:
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Wymagania stawiane uczestnikom:

Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinni posiadać:
 

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

1. Podstawy psychologii
2. Podstawy pedagogiki
3. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego
4. Praktyka metodyczna

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przeprowadzonego pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 80 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 700,00 zł/os. dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski kontakt

 
Liczba wolnych miejsc: 9

Kurs kadry i płaceCel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Umożliwi to podjęcie lub podniesienie jakości dotychczasowej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Jednym z ważniejszych elementów kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy, jak umiejętnie stosować przepisy prawa pracy w praktyce.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie znał:
- pojęcie pracodawcy i pracownika,
- regulamin wynagradzania,
- rodzaje umów o pracę,
- dokumentację związaną ze stosunkiem pracy,
- świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia,
- procedury rozwiązywania umów o pracę,
- zasady ewidencji danych kadrowych, list pracowników, ewidencji i rozliczania czasu pracy,
- system wynagrodzeń,
- system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prawo podatkowe związane z rozliczaniem płac,
- pojęcie -  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,            
- zasady  rozliczania umów o pracę  – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
- zasady rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło – ustalanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek podatkowych,
a także będzie wiedział:
- jak wypełniać druki –  dokumentacja płacowa, listy płac, rachunki, karty przychodów pracowników,
- jak sporządzać miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe, zeznanie PIT,
- jak rozliczać składki ubezpieczeniowe, sporządzić raporty i deklaracje ZUS,
- jak naliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, czas choroby, świadczenia pozapłacowe, podróże służbowe,
- jak obsługiwać programy komputerowe: Gratyfikant, Płatnik,
- jak obliczać urlopy pracownicze,
- jak wystawiać świadectwo pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.z 2014 r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 70 do 120 godzin /po uzgodnieniu z kandydatami na kurs/
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: od 900,00zł do 1.500,00 zł/os. w zależności od liczby uczestników kursu - dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe) 
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny kursu
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
dla grup możliwość organizacji transportu i wyżywienia
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   

 

Liczba wolnych miejsc: 5